.
 

Gündem
  Yorum Yap     Arkadaşına Gönder     Yazdır
     
şahintepe imar planları,İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başakşehir haberleri,Şahintepe Mahallesi,'

ŞAHİNTEPE BÖLGESEL PLANLARI HAKKINDA

İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Şahintepe Mahallesi'nde, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulamasına ilişkin askı tutanağının içeriğini, anlam derinliğini, problemli yönlerini, yetersiz bölümlerini uzmanlarla konuştuk.
Amacımız, Başakşehir'de, kentsel dönüşüm uygulamalarının, imar planlarının halkın yararına uygun şekilde oluşturulması, hak ihlallerinin ve mağduriyetlerin yaşanmaması, alınacak her kararın yüksek kamu yararı taşımasıdır.
Teknik görüşlerin hazırlanmasında emekleri geçen Başakşehir Belediyesi eski dönem meclis üyesi, Bahçeşehir Rotary Kulübü üyesi Mimar Hilal Erbakan ile İBB ve Başakşehir Belediyesi eski dönem meclis üyesi, Yüksek Uçak Mühendisi Serdar Bayraktar'a teşekkür ediyoruz.
Açıklamalara geçiyoruz;

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NCA
09.03.2020 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN
ŞAHİNTEPE BÖLGESİ 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
REVİZYON NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARININ İRDELENMESİ

1-) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda planlama alanının kuzeyinden geçen ve kısmen plan onama sınırı içerisinde gösterilen, ancak plan lejantında belirtilmeyen yolun (Otoyol niteliğinde), bu planlar ile ilişik diğer alanlara ait plan kararları ile bağlantısı plan paftalarında gösterilmemiştir.
Plan raporlarında Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlantı yolu olarak tariflenen ve İstanbul kentinin bu bölgedeki ulaşım sistemine etkisi olacak otoyolun 15.06.2009 onanlı 1/100 000 meri üst ölçekli planda da yer almadığı, bu durumun plan hiyerarşisine ve planlama ilkelerine uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

2-) Planlama alanının kuzeyinden geçen Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hattı'nın planlama alanındaki kısımlarının ''Konut Alanı'' olarak planlandığı görülmüştür.
Yüksek Gerilim İletim Hatları;
Canlıları olumsuz etkileyen elektromanyetik alanları ve emniyet mesafelerinin sağlanmaması durumunda can ve mal emniyeti bakımından tehlikeye neden olmaktadır.
Planlama yapılırken bu alanlarda güvenlik koridorunun sağlanması, bu alanların rekreasyon ya da pasif yeşil alan olarak planlaması gerekirken, askıdaki planlarda konut alanı olarak planlanmasının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

3-) Şahintepe 1/5000 ölçekli RNİP Plan Raporu'nda;
Kişi başına inşaat alanı 40m2,
Projeksiyon nüfus 49021 kişi olarak belirtilmiş ve kabul edilmiştir.
Ancak, raporda belirtilen konut alanları toplamına göre hesaplandığında, nüfusun 49486 kişi olduğu görülmüştür.
Bunun yanı sıra, mevcut kentsel yerleşmelerde planlama yapılırken kişi başına inşaat alanının 35m2 olmasının genel bir kabul olduğu, hatta daha merkezi konumdaki ve/veya sosyal konut niteliğinde yapılaşması öngörülen alanlarda da 25m2 olarak belirlendiği, ancak askıdaki planlarda 40m2 olarak ifade edilmesinin planlama alanındaki projeksiyon nüfusun düşük bir oranda olacağı yanılgısına sebebiyet vereceği, bu durumun hem yoğunluk kararlarında, hem de sosyal teknik donatı alanlarında olumsuz etkilerinin olacağı değerlendirilmiştir.

4-)1/5000 ölçekli Plan Raporu'ndaki projeksiyon nüfus kabulüne göre (49021 kişi) planlama alanında ayrılan sosyal-teknik altyapı alanlarının yetersiz olduğu, ilgili mevzuatta kişi başına tanımlanan değerlerin çok altında kaldığı görülmüştür.
1/5000 ölçekli planda kişi başına yeşil alanın 0.17m2 (mevzuatta 10m2)
1/5000 ölçekli planda kişi başına eğitim alanının 0.16m2 (mevzuatta 1.75m2)
1/5000 ölçekli planda kişi başına sağlık alanının 0.0.69m2 (mevzuatta 1.5m2)
1/5000 ölçekli planda kişi başına dini tesis alanının 0.18m2 (mevzuatta 0.5m2) olduğu;
1/1000 Ölçekli Planda da Plan nüfusunun 47387 kişi olduğu, uygulama planında donatı alanları miktarında da farklılık olduğu, ölçek nedeniyle alan hesaplarında kısmen değişiklik olabileceği, ancak;
1/1000 ölçekli planda kişi başına yeşil alanın 0,14m2 (mevzuatta 10m2)
1/1000 ölçekli planda kişi başına eğitim alanının 0,17m2 (mevzuatta 1.75m2)
1/1000 ölçekli planda kişi başına sağlık alanının 0,0.37m2 (mevzuatta 1.5m2)
1/1000 ölçekli planda kişi başına dini tesis alanının 0.19m2 (mevzuatta 0.5m2) şeklinde dini tesis alanları dışında donatı alanlarının daha da azalmış olduğu tespit edilmiştir.
Plan Raporları'nda her ne kadar ” Planlama alanı, 6306 sayılı kanun gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamı'nın 16.01.2019 tarih ve 14778 sayılı Olur’u ile yeniden düzenlenen “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı” içerisinde yer alması nedeni ile;
Söz konusu revizyon imar planı, 6306 sayılı kanunun 6. Maddesinin 6 nolu bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Ek-2 tablosunun Tanımlar bölümünün 11. Maddesi doğrultusunda hazırlanmıştır.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Ek-2 tablosunun Tanımlar bölümünün 11. Maddesi “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak planlarda, plan kararı ile tayin edilen standartlar ve gösterimler, planda veya ilgili yönetmeliğinde tayin edilmemiş ise gerekli görülmesi halinde bu standartlar uygulanır.”
Hükmü gereği sosyal altyapı ve donatı alanı büyüklükleri plan ile belirlenmiştir.” Denilse de,
Plan Raporunda “…..bölgede yaşam koşullarını ve kentsel prestijini arttırılması, sürdürülebilir, çağdaş planlama ve tasarım ilkelerine uygun, yaşam kalitesi iyileştirilmiş bir kentsel mekan üretilmesidir….” şeklinde belirtilen planın amacına uygun olmayan planlama yapıldığı, plan ile belirlendiği ifade edilen sosyal altyapı alanlarının mevzuat ile ilişkilendirilebilecek kabul edilebilir değerlerin çok altında olduğu, yaşam alanlarının sağlıklı bir yapıya kazandırılmasını sağlamayacağı bu durumun da şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

5-) Askıdaki planların Plan Raporları'nda;
“ Planda ayrılan eğitim, sağlık ile ibadet alanı gibi temel donatıların hizmet etki alanındaki nüfusun erişme mesafesi topoğrafya, yapılaşma, yoğunluk, mevcut doku, doğal ve yapay eşikler dikkate alınmak suretiyle mevcut yapılaşması olmayan, yapılacak imar uygulaması ile mülkiyeti sorunsuz hale getirilecek en uygun yerlere konumlandırılmıştır.
Ayrıca planlama alanının kuzey sınırında Batı Resneli Çiftliği imar planı bulunmakta olup; bu planda ayrılan donatı alanları erişim mesafeleri de Şahintepe planlama alanına hizmet etmektedir.
Planlama alanında ''LİSE ALANI'' ayrılmamıştır.
Ancak planlama alanının kuzey sınırında geçerli olan Batı Resneli Çiftliği imar planında ayrılmış olan mevcut Hacı Fatmagül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve teknik lise alanı inşaatı bulunmaktadır. Yönetmelikte belirlenen erişim mesafeleri doğrultusunda söz konusu lise alanları planlama alanının tamamına hizmet etmektedir.” Denilmektedir.
Ancak, her plan kendi içinde nüfus ve donatı dengesini sağlamak zorundadır. İlişik olduğu diğer bölgelerin nüfus yoğunluğu ve donatı alanlarına ait plan raporunda hiçbir bilgi verilmediğinden bu alanlarda dengeli bir dağılımın olup olmadığı değerlendirilemez ve sadece plan sınırına yakın diğer donatı alanlarının aynı zamanda bu planlara da hizmet edeceği açıklaması ancak birkaç bin nüfus için öngörülebilir.
Plan hedef nüfusunun 49 bin civarında olduğu göz önüne alındığında, donatı yetersizliğinin bu şekilde üzerinin kapatılarak yakın çevre ile ilişkilendirilmesi planlama ilkelerine aykırı bir yaklaşımı içermektedir.

6-) Askıdaki planların Plan Notları'nda;
“ B.2.4. K1, K2 rumuzlu konut alanlarında, tevhid edilerek veya 18. madde uygulaması sonucu oluşan büyüklüğü 600-1000 m2 olan parsellerde, ayrık nizamda maks taks:0.45 E=1,80 Yençok:18.50m olacak şekilde uygulama yapılacaktır.
Parsellere ait otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması halinde, plandaki emsal değeri üzerinden %10 artış yapılır.
B.2.5. K1, K2 rumuzlu konut alanlarında tevhid edilerek veya 18. madde uygulaması sonucu oluşan büyüklüğü 1000 m2’den büyük parsellerde, ayrık nizamda, maks taks:0.45 E=1,90 Yençok: 21.50 m olacak şekilde uygulama yapılacaktır.
Parsellere ait otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması halinde plandaki emsal değeri üzerinden %10 artış yapılır.” Denilmektedir.
Ancak, ilgili mevzuatta (Otopark Yönetmeliği’nde) ;
“Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Otoparkla ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması, bu fıkranın (e) bendinde belirtilen durumlar haricinde zorunludur.” ve diğer uygulamaya ilişkin hususlar belirtilmesine rağmen plan notları ile emsal artışı getirilmesinin gerekçesi anlaşılamamıştır.
Plan notlarında bu şekilde ön görülen emsal artışı ile ilave nüfus getirecek, bu hükümler plan genelinde yoğunluğu arttıracaktır.
Aynı zamanda son derece yetersiz olan sosyal donatı alanları üzerinde olumsuz etkisi olacaktır.
Yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik hazırlandığı ifade edilen revizyon imar planları yapılırken, sadece mevcut yapıların yıkılıp yeniden yapılaşmasına yönelik kararlar ile değil, aynı zamanda yaşam alanlarının sağlıklı yapıya kazandırılması için bütüncül, sürdürülebilir planlama ilkeleri çerçevesinde ele alınarak planlanması gerektiği anlayışı ile yaklaşılması gerekmektedir.
Son söz; İlk planlara itiraz etmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18 uygulamasına karşı itiraz dilekçesi verme ve dava hakkına sahip.

SONUÇ
01 Kasım 2020 tarihinde www.zerparola.com sitemizde,
'ŞAHİNTEPE İMAR TUZAĞI' başlığıyla aşağıdaki haberi sütunlarımıza taşımıştık;
Başakşehir’in orta bölgesinin çileli mahallesi Şahintepe’ye imar yolu göründü. Başakkent A.Ş tarafından satın alınan 10 binlerce metrekare arsanın pazarlanmasına temel yaratacak ve büyük rant pastası oluşturacak imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başakşehir Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla kimliğe büründü.
Kanal İstanbul projesinin hayata geçme ihtimali ile, sıkıntılı günler yaşayan bölge halkı, büyük hak kayıplarıyla, düşük bedelli kamulaştırma ve istimlak durumuyla karşı karşıya kalmak üzere.

YENİ PARSELİZASYON
Başakşehir Belediyesi’nin imar çalışmasını değerlendiren bakanlık, mahallede, 320 yeni imar adası, 7 bin 40 yeni parsel oluşturulmasına karar verdi.
7 bin 40 parselin, 7 bin 18’i imar parseli.
22’si ise kamusal hizmet alanı.
Hisseli satışlarla 9850 hisseye ulaşan mülkiyet yapısı çerçevesinde, 4 bin 99 yapı ve 12 bin 917 bağımsız bölümün kaderi yeniden çizildi.

YER GÖK BETON OLACAK
Yeni imar planları mahalleyi komple imara açar nitelikte.
İmal edilecek konutlarla beraber, 40 yıldan beri bölgede yaşam sürdüren insanların mahallede barınma ihtimali oldukça zayıflıyor.
Özgün yapının, yerleşik kültürün ve doğal yaşam unsurlarının içi boşaltılıyor. Emlak ve gayrimenkul yatırımlarının önü açılıyor.
Şahintepe Mahallesi’nde onaylanan imar planının ardından ortaya çıkan tablo şu şekilde;
K1 Konut Alanı: 1.171.764.06 metrekare % 52.09 oranı ile
K2 Konut Alanı: 419.343.37 metrekare % 18.64 oranı ile
K3 Konut Alanı: 4.713.81 metrekare % 0.21 oranı ile
İlkokul Alanı : 8.197.86 metrekare % 0.36 oranı ile
Cami Alanı : 9.011.18 metrekare % 0.40 oranı ile
Mescit Alanı : 167.61 metrekare % 0.01 oranı ile
Park Alanı : 6.952.38 metrekare % 0.31 oranı ile
Çocuk Bahçesi : 1.524.24 metrekare % 0.07 oranı ile
Ağaçlandırılacak Alan 6.526.57 metrekare % 0.29 oranı ile
Pasif Yeşil Alan : 16.928.24 metrekare % 0.75 oranı ile
Sosyal Tesis Alanı 289.84 metrekare % 0.01 oranı ile
Kapalı Spor Tesisi Alanı 9.532.95 metrekare % 0.42 oranı ile
Pazar Alanı : 2.014.46 metrekare % 0.09 oranı ile
Sağlık Tesis Alanı 1.766.28 metrekare % 0.08 oranı ile
Aile Sağlık Merkezi 1.622.29 metrekare % 0.07 oranı ile
Yol Alanı : 570.909.51 metrekare % 25.38 oranı ile
Dere Alanı : 18.147.56 metrekare % 0.81 oranı ile
Toplam: 2 milyon 249 bin 412.21 metrekare
Aslında, haber içeriğimizde neler olup bittiğini net olarak anlatmışız.
Teknik yorumların, bilimsel izahların ve objektif açıklamaların ışığında, Şahintepe Mahallesi'ni bekleyen süreci kamuoyuna aktarmaya, bölge sakinlerini ve ilçe halkını aydınlatmaya, gerçekleri konuşmaya çalıştık.

SON SÖZ MAHALLE HALKININ
Son söz mahalle halkının.
Özgür iradenin ve mantığın.
Şahintepe'de 2500 civarında malik var.
İlk planlara 650'ye yakın itiraz olmuştu.
12 Ocak 2021 Salı akşamı bölgedeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.
Sürecin evrildiği nokta ve son durum tablosu değerlendirildi.
Toplantının ardından her yöneticinin kendi dernek üyelerine bilgilendirme yapması ve itiraz yönünde dilekçeler hazırlanması fikri benimsendi.
Askıya çıkan ilk planlarda hangi Ada'da, hangi parsellerin kimlere ait olduğu, mülkiyet tanımları açık olarak yazılıyordu.
Son askıda isim bilgileri saklandı.
Bu durum, belirli Ada'larda, şüpheli mülkiyet geçişlerinin yaşanma ihtimalini ve açıklanması zor ilişkiler serisini tartışmaya açtı.
Şahintepe halkı hakkını savunmaya kararlı.
 
Yorumlar
Yorum Yap


Bu habere henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yap'a tıklayarak ilk yorumu sen yapabilirsin.

 
 
 
KÖŞE YAZARLARI
İbrahim Dinç
Başakşehir Nasıl Kazanılır?
Fatma Yazgan
Savaş İstemiyoruz
Esat Korkmaz
Gezi Direnişinden
Ebru Öztürk
Türk Dili Günü
Şirvan Yücel
Samimiyet Ve Mahremiyet
Hakan Zat
Varolsun Bahçeşehir
POPÜLER HABERLER
BOĞAZKÖY CAMİİ ...
BAŞAKŞEHİR YÖNE...
YENİ ŞEHRİN ESK...
ŞAHİNTEPE İMAR ...
ŞAHİNTEPE BÖLGE...
​BAŞAKŞEHİR ŞER...
ŞAMLAR KÖYÜ'NE ...
​PAZARTÜRK VURG...
​ŞAHİNTEPE İMAR...
Tümü
SON HABERLER
TREN GÖRÜNDÜ
BAŞAKŞEHİR'DE E...
ŞAMLAR TREKKİNG...
TÜNELİN SONU
Tümü
Haber bilgisinin gönderileceği e-posta adresini giriniz.
 
  Gönder  
 
  İptal  
 
 
rss facebook  Twitter

Gündem | E - Gazete | Köşe Yazarları | Vip Röportaj | Referanslar | Bize Ulaşın
ANASAYFA | FOTO GALERİ | VİDEOLAR | ANKETLER KÜNYE | SİTENE EKLE | İLETİŞİM


Pikare 2022
Yeniliklerden Haberdar Olmak İçin
   
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional